DR. SZÁM KÖNYVELŐIRODA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(2017.10.01)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A szerződés teljesítése

1.       A szolgáltatást a Szolgáltató az egyedi szerződésben meghatározott időponttól kezdődően, vagy ha a szolgáltatás megkezdése feltételekhez kötött, a feltételek teljesülésétől kezdődően folyamatosan nyújtja addig az időpontig, amíg a szerződés megszűnik, a felek megszüntetik vagy a szolgáltatás korlátozásra kerül. Szolgáltatásnyújtás az is, ha a szerződésben foglaltak teljesítésére a Szolgáltató rendelkezésre áll, de a Megbízó a szolgáltatást nem veszi igénybe.

2.       A Megbízó a szolgáltatásnyújtás teljes időtartama alatt a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat, bizonylatokat, adatokat és információkat a Szolgáltató által meghatározott gyakorisággal átadja a Szolgáltató részére, és a szolgáltatás ellenértékét az egyedi szerződésben meghatározottak szerint a Szolgáltató részére rendszeresen megfizeti.

3.       A Megbízónak a megváltozott adatairól haladéktalanul – de legfeljebb a változást követő 5 napon belül – értesítenie kell a Szolgáltatót.

4.       A Szolgáltató a Megbízó számára nyújtott minden szolgáltatását a Megbízóval együttműködve, a Megbízó érdekeinek szem előtt tartásával, magas szintű szakmai színvonalon, a számviteli és adójogforrások, a társadalombiztosítási, munkaügyi, pénzügyi stb. előírások, szabályok szerint végzi.

5.       A Megbízó és a Szolgáltató egyaránt kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés során egymástól vagy a másik felet érintően harmadik személytől tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használják fel. A Megbízó és a Szolgáltató minden olyan tudomásukra jutott tényről, információról haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni, amely jelen szerződésre, a szolgáltatás nyújtására illetve igénybe vételére hatással van, vagy hatással lehet. A titoktartási kötelezettség alól a Szolgáltatót csak a Megbízó írásbeli hozzájárulása, vagy törvény illetve jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése menti fel (Pl. Btk., Be., Pmt.). A titoktartási kötelezettség alól mentesül a Szolgáltató akkor is, ha a Megbízó valamely nyilatkozata vagy a Szolgáltatónak adott utasítása következtében a Szolgáltatóra nézve hátrányos jogkövetkezmények kerülnek kilátásba. Ez esetben a Szolgáltató a hatóság rendelkezésére bocsáthatja a konkrét ügyre vonatkozó, általa ismert információkat.

6.       A Megbízó és a Szolgáltató az egyedi szerződésben rögzített közlési módok valamelyikén tartanak egymással kapcsolatot. Minden értesítés, levél, dokumentum kézbesítettnek tekintendő, amennyiben

a.         e-mailben, sms-ben vagy egyéb számítástechnikai üzenettovábbító rendszerben került a címzettnek az egyedi szerződésben kapcsolattartási címként szereplő címére elküldésre.

b.         fax esetén a fogadó fél készüléke visszaigazolja, hogy az adás rendben megtörtént.

c.         tértivevényes postai küldemény esetében a tértivevényen a címzett vagy a meghatalmazottja igazolta az átvételt

d.        ajánlott postai küldemény esetén, ha az a Megbízó által a Szolgáltatónak bejelentett postacímére, vagy a címzett képviselőjének a Szolgáltató által nyilvántartott címére címezve kerül elküldésre.

A szerződéses jogviszony létrejötte, a szolgáltatás megkezdése

7.       A Megbízó és a Szolgáltató az egyedi szerződésben rögzítik a szolgáltatás kezdő napját valamint azt a legkorábbi időszakot, amelynek gazdasági eseményeire vonatkozóan a Szolgáltató könyvviteli, adótanácsadási, bérelszámolási és munkaügyi adminisztrációs szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató az előzőek szerint meghatározott legkorábbi időszakot megelőző időszakban bekövetkezett gazdasági eseménnyel kapcsolatban könyvviteli szolgáltatást csak külön eseti megállapodás és külön díjazás mellett nyújt.

8.       Az egyedi szerződés aláírását követő 15 napon belül a Megbízó a szerződéstől következmények nélkül elállhat vagy elutasítva, kiegészítve, módosítva az általános szerződési feltételeket, egyedi megállapodást kezdeményezhet a szolgáltatóval. Elállás illetve egyedi megállapodásra vonatkozó igény bejelentésének hiányában a 15 nap eltelte után az általános szerződési feltételeket a Megbízó az egyedi szerződés aláírásának napjától hatályosan elfogadja, azokat érvényes megállapodásnak tekinti. Az elálláshoz illetve egyedi megállapodás iránti igény bejelentéséhez fűződő jog a Megbízót nem illeti meg attól az időponttól kezdve, amikor arról írásbeli nyilatkozatával lemond.

9.       A Szolgáltató egyes jelentősebb szolgáltatási feladatok végrehajtásának feltételéül kikötheti, hogy a Megbízó elállási illetve egyedi megállapodáshoz fűződő jogának érvényesítésére nyitva álló határidő leteljen, vagy ezen jogáról a Megbízó lemondjon.

10.    A könyvviteli szolgáltatás és az adótanácsadás szolgáltatás igénybe vétele esetén, a szolgáltatás megrendelése előtt a Megbízónak a Szolgáltató felé nyilatkoznia kell a szolgáltatással érintett vállalkozás illetve gazdálkodó szervezet pénzügyi, számviteli, és az adózást érintő állapotáról a következők szerint:

a.         A szolgáltatással érintett vállalkozás, szervezet neve, címe, esetleg adószáma, ami alapján a nyilvános adatbázisokban (pl. cégszolgálat, civil információs portál, egyéni vállalkozók központi nyilvántartása, adózók adóhatósági adatai stb.) beazonosítható. Milyen gazdasági tevékenységet végez, ezt kívánja-e folytatni, ha nem, mik a tervezett változtatás főbb jellemzői.

b.         Rendelkezésre állnak-e a vállalkozás illetve szervezet létrejöttét, státuszát igazoló, a működést, gazdálkodást leíró illetve a részt vevő személyek (pl. egyéni vállalkozó, vagy tag, tulajdonos, alapító, vezető tisztségviselő stb.) adatait igazoló hiteles dokumentumok (pl. létesítő okirat, bejegyző végzés, aláírás-minták, bankszámlaszerződés stb.)

c.         Rendelkezésre állnak-e a szervezet számára kötelezően előírt számviteli szabályzatok (számviteli politika, eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, önköltség-számítási szabályzat stb.), és egyéb más, a pénzügyi-számviteli és adózási folyamatokat szabályozó belső szabályzatok.

d.        Van-e a szolgáltatás kezdő napjáig folyamatosan vezetett könyvviteli és adózói nyilvántartási rendszere.

e.         Rendelkezésére állnak-e a szolgáltatás kezdő napjáig keletkezett bizonylatok, amelyek alapján a könyvviteli nyilvántartások elkészültek.

f.          A b. – e. pontokban megnevezett dokumentumok, bizonylatok közül a Megbízó a Szolgáltató részére melyeket, milyen formában és legkésőbb melyik napon adja át.

11.    Kizárólag bérelszámolás és munkaügyi ügyvitel szolgáltatás igénybe vétele esetén a Megbízónak csak az ehhez a szolgáltatáshoz szükséges adatokat és dokumentumokat kell biztosítania a Szolgáltató számára (pl. foglalkoztatásról és bérelszámolásról szóló szabályzatok, munkaügyi iratok, bérelszámolási bizonylatok).

12.    A Megbízó a Szolgáltató részére hiteles szervezeti dokumentumok hiányában is biztosítani köteles minden olyan szervezeti és személyi adatot, amelyből a vállalkozás illetve szervezet nevére, címeire, bankszámláira vonatkozó adatai valamint a vezető tisztségviselők és a tagok, tulajdonosok személyi adatai – nem magánszemély esetén a szervezeti azonosító adatok – hitelt érdemlően megállapíthatók. A Szolgáltató a magánszemélyek személyi okmányairól másolatot nem készít. A Szolgáltató a magánszemélyek adatait bizalmasan kezeli, azokhoz harmadik személy számára csak az érintett magánszemély hozzájárulásával vagy törvényi kötelezettség teljesítése során enged hozzáférést.

13.    A Megbízónak a 8. pont b.-e. bekezdéseiben felsoroltakat legkésőbb a nyilatkozatában meghatározott határidőig át kell adnia a Szolgáltató részére. Ha a határidőben át nem adott dokumentumok, bizonylatok miatt a szolgáltatásban hiba, hiányosság keletkezik, azért a Szolgáltató nem felelős. A Szolgáltató a határidő eredménytelen leteltét követően a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondhatja, vagy ha a szolgáltatást még nem kezdte meg, a szerződéstől a szolgáltatás megkezdése nélkül elállhat.

14.    A Szolgáltató a könyvviteli és adózási nyilvántartásokat az egyedi szerződésben rögzített fordulónappal hozza létre. Előzmények nélkül (pl. újonnan létrejött szervezet, vállalkozás) az általános számviteli és adószabályok szerint történik meg a nyitó vagyon számbavétele (amennyiben ez az adott vállalkozás számára előírt). Előzmény esetén a Szolgáltató által vezetett könyvviteli és adónyilvántartásokban a nyitó adatok a Megrendelő által biztosított nyilvántartások egyenlegei lesznek. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban a tárgykörben, hogy a Megrendelő által biztosított egyenlegek a számviteli törvény alapelveinek (valódiság, teljesség) megfelelnek-e.

15.    Ha a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy a Megrendelő által biztosított nyitó előzményadatok sértik valamely törvény illetve más jogszabály rendelkezését, alapelvét, úgy a Szolgáltató a Megrendelőt erről a tényről indoklás és a jogforrásra hivatkozás mellett tájékoztatja. Ha a sérelem könnyen javítható, a Szolgáltató a Megrendelővel egyeztetve az egyszerűbb könyvviteli elszámolásokat a megnyitott könyvviteli nyilvántartásban, a korábbi könyvelés változatlanul hagyása mellett elvégzi (pl. különbözetek elszámolása, kompenzálások, átminősítések könyvelése stb.). Súlyos szabálysértés jelei esetén a Szolgáltató számviteli és adótanácsadás keretében tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges teendőkről és következményekről.

16.    A tárgyév elszámolásaihoz, nyilvántartásaihoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok tárolása a Megbízó rendelkezése szerint, az egyedi szerződésben rögzített módon történik:

a.         A Szolgáltató a saját iratkezelési szabályzatában meghatározottak vagy a Megbízó által előírtak szerint a könyvelőirodában biztosítja a rendszerezett tárolást vagy

b.         A Szolgáltató a feldolgozás, adatrögzítés után visszaszolgáltatja a könyvviteli feljegyzéssel ellátott bizonylatokat a Megbízó számára és a rendezett tárolást a Megbízó végzi.

17.    Ha a bizonylatok tárolását a Megbízó végzi, és azok bemutatása szükséges (pl. adóellenőrzés), akkor az érintett bizonylatokat a Megbízónak a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan rendezettségben és időpontban, hogy a Szolgáltató a Megbízó képviseletét megfelelően elláthassa.

18.    A Szolgáltató a tárgyévet megelőző időszakok elszámolásaihoz, nyilvántartásaihoz kapcsolódó dokumentumokat, bizonylatokat, korábbi időszakok nyilvántartásait csak külön megállapodás szerint tárol.

Felelősség

19.    A Szolgáltató felelőssége a szerződésben foglaltak határidőben történő teljesítésére, a számolási, a könyvelési, a tárgyi tévedésekből illetve gondatlanságból, mulasztásból adódó hibák adójogi következményeire terjed ki. A bevallani és befizetni elmulasztott adó, járulék megfizetése – függetlenül attól, hogy a mulasztás kinek a hibája – minden esetben Megbízót, mint adózót terheli, azonban a mulasztás, késedelem, hiba miatt kirótt bírság és késedelmi pótlék vagy önellenőrzés esetén a megállapított önellenőrzési pótlék a Szolgáltatót terheli, amennyiben a mulasztás, késedelem, hiba nem a Megbízó mulasztásának, késedelmének, téves adatközlésének a következménye.

20.    A Megbízó elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége a szerződés megszűnését követően az általa elvégzett elszámolások tekintetében csak akkor állapítható meg, ha a kár keletkezésével kapcsolatos eljárásban elégséges szakértő védelmet biztosít a megbízói és szolgáltatói közös érdek védelmére, például későbbi adóbírságot illetve pótlékot megállapító hatósági határozat ellen jogorvoslattal él, melynek során adótanácsadó vagy okleveles adószakértő látja el a képviseletet.

21.    A bizonylatok, információk hiánytalan és legkésőbb a szükséges időpontban történő biztosítása a Megbízó felelőssége. A Szolgáltató a bizonylatok, munkaigazolások, egyéb, a könyveléshez és a bérelszámoláshoz nélkülözhetetlen dokumentumok valamint információk átadásának késedelmes és hiányos teljesítéséből adódó mulasztásokért, hibákért nem tehető felelőssé. Késedelmes a bizonylatok átadása, információk nyújtása, ha azok legkésőbb a szolgáltató által közzétett határidőben még nem állnak a Szolgáltató rendelkezésére, határidő meghatározás hiányában pedig az átadásnak legkésőbb a soron következő számviteli és/vagy adózási határidőt megelőző ötödik munkanapon meg kell történnie.

22.    Mentesül a kártérítés felelőssége alól a Szolgáltató abban az esetben is, ha Megbízó tudomást szerzett vagy tudomást kellett szereznie egy olyan tartalmú közlésről (pl. hiánypótlási felszólítás), amelynek a tartalmát, ha a Szolgáltató a közlésben foglalt határidő előtt megismeri, akkor ez a későbbi jogkövetkezmény (bírság, pótlék) megelőzését lehetővé tette volna. A zárási, beszámoló-készítési feladatok során a Szolgáltató a Megbízótól teljességi nyilatkozatot kérhet. Ha a Megbízó a Szolgáltató által kért teljességi nyilatkozatot nem adja meg, úgy a beszámolóban feltüntetett adatok hitelességéért a Szolgáltató nem felelős.

23.    A Szolgáltató a munkája során kizárólag a bizonylattal dokumentált adatokat veszi figyelembe, melyek mind tartalmukban, mind formailag megfelelnek a törvényeknek és más jogszabályoknak. Amennyiben a Szolgáltató a feldolgozás során nem megfelelő, nem egyértelmű bizonylatokkal találkozik, erre a Megbízót figyelmezteti. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott, alakilag megfelelő bizonylatok, okmányok tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja.

24.    Ha a Megbízó a Szolgáltatónak egy bizonylatról annak másolatát (ideértve a távmásolatot és az elektronikus képi megjelenítést is) adja át feldolgozásra, úgy az eredeti bizonylatpéldány megőrzési, bemutatási kötelezettsége a Megbízót terheli. Bizonylatként kezeli a Szolgáltató a Megbízótól személyesen átvett vagy az egyedi szerződésben rögzített kapcsolattartási módok egyikén hozzá érkezett olyan írásbeli információt is, amely a Számviteli törvényben a számviteli bizonylatra megfogalmazott tartalmi elemeket tartalmazza. Ha a Megbízó egy eredeti bizonylatpéldányról korábban már adott át a Szolgáltatónak másolatot vagy számviteli bizonylatként feldolgozott írásbeli információt, akkor erről a tényről a Megbízónak a Szolgáltatót egyértelműen tájékoztatnia kell (pl. az eredeti bizonylatra feljegyzéssel, vagy csatolt tájékoztatóval). A tájékoztatás hiánya miatt a többszörös bizonylat-feldolgozásból keletkezett károkért a Szolgáltató a tévedés körülményeinek figyelembe vételével korlátozottan felelős.

25.    A Szolgáltató csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban annak a gazdasági eseménynek az adatait, ami nem felel meg a számviteli és/vagy adójogforrásokban foglaltaknak:

a.         A Szolgáltató a Megbízó figyelmét előzetesen felhívta arra, hogy az eljárás a szabályokkal ellentétes lehet, és a Megbízó ennek a figyelmeztetésnek a tudomásul vételét írásban elismeri;

b.         A Megbízó az adatok rögzítésére írásban határozottan utasítást ad;

c.         A Szolgáltató az ilyen adatok rögzítésével kapcsolatban feltétel nélkül és örökre mentesül mindennemű felelősség alól.

26.    A Megbízó által tárolt rendezetlen, hiányos bizonylati anyag miatt elszenvedett jogkövetkezményekért, egyéb károkért a Szolgáltató nem felelős.

27.    A Szolgáltató a teljesítendő feladatok elvégzéséhez jogosult a saját munkatársain kívül más személy (egyéb szolgáltató, bedolgozó, alvállalkozó) munkáját is igénybe venni. A Szolgáltató a más személy munkáját, mint saját tevékenységének eredményét adja a Megbízó felé tovább. A más személy munkájáért teljes mértékben, a saját tevékenységével megegyező felelősséggel – ideértve a titoktartási kötelezettséget is – tartozik a Megbízó felé.

Szolgáltatások korlátozása

28.    Ha a Megbízó rendszeres díjfizetési kötelezettségei között valamely időpontban legalább két lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozás mutatható ki, és a Szolgáltatóval a fizetés átütemezéséről nincs érvényben megállapodás, valamint a Szolgáltató a Megbízót fizetési emlékeztetővel tájékoztatta a hátralék összegéről, úgy a Szolgáltató a Megbízó értesítése nélkül is jogosult a szolgáltatást korlátozni.

29.    A szolgáltatás korlátozásának mértékét a Szolgáltató annak értékelése alapján határozza meg, hogy a későbbiekben milyen valószínűséggel állítható helyre a szerződésben foglaltak megvalósulása.

30.    A Megbízó az elmaradt díjak rendezésére egy alkalommal – kivételesen indokolt esetben, vagy előre nem látott esemény bekövetkezése esetén még egy alkalommal – fizetési könnyítést (halasztott határidő vagy részletfizetés) kezdeményezhet a Szolgáltatónál, pontos újabb fizetési határidők megjelölésével (fizetés átütemezése). A Szolgáltató az ésszerű fizetési átütemezésre egyezséget köt a Megbízóval, mely egyezség létrejöttével a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató zavartalanul, korlátozás nélkül folytatja.

31.    A fizetési átütemezésről szóló egyezségben foglalt határidő vagy határidők elmulasztása esetén az egyezség hatályát veszti, és a tejes fennálló hátralék azonnal esedékessé válik.

32.    A szolgáltatás korlátozásának ideje alatt a Megbízót érintő beadványok határidőben és előírt adattartalommal történő benyújtásának elmulasztásáért, késedelméért, hibáiért, hiányosságaiért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

33.    A hátralékos összeg, az egyéb esedékes fizetési kötelezettség valamint a felszámított késedelmi kamat együttes megfizetése esetén a szolgáltatás nyújtása a szerződésben foglaltak szerint folytatódhat, ha időközben a szerződés felmondására még nem került sor. A folytatás során a korlátozás időtartama alatt elmulasztott bizonylat-feldolgozásokat, beadványok benyújtását a Szolgáltató a saját munkarendje szerinti ütemezésben teljesíti úgy, hogy a teljesítés határideje a korlátozás időtartamával azonos időtartam, melynek kezdő napja a teljes fizetési kötelezettség teljesítését követő nap. A pótolandó feladatok határidejének lejárta előtti késedelmekért a Szolgáltató nem felelős.

A szerződés megszűnése, megszüntetése

34.    A szerződés megszűnik, ha a Megbízónak vagy a Szolgáltatónak megszűnik a gazdasági tevékenysége.

a.         A Megbízó felszámolása, illetve kényszertörlése (ide értve az egyéni vállalkozói hatósági jegyzékből történő törlést is) esetén a Szolgáltató kötelezettségei a Megbízó gazdasági tevékenységének lezárásával kapcsolatos feladatok végrehajtását követően, vagy ha Szolgáltatón kívülálló ok miatt ezek közül bármelyik nem lehetséges, akkor a végrehajtható feladatok teljesítésével megszűnnek. A szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amikor a Szolgáltató a Megrendelőt zárójelentés megküldésével tájékoztatja arról, hogy a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesült, vagy ha nem teljesült, akkor milyen további intézkedések megtételére van még szükség, amelyeket a Szolgáltató már nem képes teljesíteni.

b.         Ha a Megbízó végelszámolására kerül sor, a szolgáltatás a gazdálkodási időszakban alkalmazott feltételekkel a végelszámolás időszakában is folytatódik.

35.    A szerződés megszüntethető a Szolgáltató és a Megbízó közös megegyezésével, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással.

36.    A szerződést bármelyik fél felmondhatja a felmondás bejelentését követő hónap utolsó napjára szólóan. A szerződésben foglaltakat a feleknek a felmondási időben is teljesíteni kell, kivéve ha a szolgáltatás a díjfizetés késedelme miatt korlátozás alatt áll.

37.    A Megbízónak valamely mérleg-fordulónapjára – egyéni vállalkozó esetében adóév fordulónapjára – szóló felmondása esetén a Szolgáltató a felmondással érintett fordulónapra vonatkozó évzárási feladatokat a felmondás közlésétől számított 90 napon belül elvégzi. Fordulónaptól eltérő napra szóló felmondás esetén a le nem zárt üzleti évre vonatkozó zárási, beszámoló készítési kötelezettsége a Szolgáltatónak nincs, azonban a Szolgáltató a felmondás közlésétől számított 90 napon belül az alapszolgáltatás részeként évközi zárást köteles végezni, amelynek fordulónapja:

a.         a soron következő számviteli és/vagy adóügyi zárlati időszak utolsó napja (pl. negyedév végi vagy hó végi áfa elszámolás és főkönyvi zárás), de legfeljebb a közlést követő 90. nap amennyiben a Megbízónak a Szolgáltató felé a felmondás idő végén díjhátraléka nincs vagy

b.         az utolsó olyan elszámolási időszak zárónapja, amely időszakra vonatkozóan a szolgáltatás díja maradéktalanul rendezésre került vagy

c.         A Megbízó és a Szolgáltató megegyezése szerinti nap.

38.    A zárás során a Szolgáltató a Megbízó vállalkozói formájára illetve adóalanyiságára előírt záró kimutatást készít (pl. főkönyvi kivonat, pénztárkönyv kivonat, lezárt bevételi nyilvántartás stb.)

39.    A záró kimutatással együtt a Szolgáltató átadja Megbízó részére a nála tárolt könyvelés összes papíralapú és elektronikus dokumentációját, bizonylatokat, számlákat könyvelési naplókat, számlalapokat, egyéb nyilvántartásokat a zárás időpontjáig vezetett adattartalommal, a Megbízó igénye szerinti pdf, xls vagy szövegállomány (txt, csv) formátumban, CD lemezen. Az átadásról az átadás-átvételi tényének elismerését is tartalmazó jegyzék készül.

40.    A szerződést bármelyik fél azonnali hatályú felmondással, a közlés napjától megszűntnek nyilváníthatja, ha a másik fél a szerződésből adódó kötelezettségét súlyosan megszegi. Ilyen eset különösen:

a.         Ha a Szolgáltató önhibájából kifolyólag súlyos hibát vét, mulasztást követ el, jelentős és indokolatlan késedelembe esik a szolgáltatás nyújtása során és ezt korrigálni nem képes vagy nem hajlandó.

b.         Ha a Megbízó az esedékes fizetnivalóit határidőre nem teljesíti a Szolgáltató felé, és a Szolgáltatótól írásban fizetési haladékot nem kapott.

41.    A Megbízó részéről történő azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató a felmondásra érvényes szabályok szerint jár el (alapszolgáltatásként végzett évközi zárás, nyilvántartások, bizonylatok átadása). A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása vagy a szolgáltatás korlátozása esetén azonban a Szolgáltató felelőssége az azonnali hatályú felmondás hatályának kezdőnapjától, illetve a korlátozás kezdőnapjától számítva megszűnik, a nála tárolt bizonylatokat, iratokat a fennálló feldolgozottsággal, és legfeljebb díjfizetéssel lefedett időszakra kiterjedő állapotban adja át a Megbízó számára. Az azonnali hatályú felmondás és a szolgáltatás korlátozása nem mentesíti a Megbízót az elmaradt díjak, a késedelmi kamat és a Ptk. szerinti költségátalány megfizetése alól.

A szolgáltatás ellenértéke

42.    Az egyedi szerződésben a Megbízó és a Szolgáltató rögzítik, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetése a szolgáltatás nyújtását megelőzően vagy pedig folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatásnyújtás mellett, időszakonkénti rendszerességgel történik.

a.         A szolgáltatást megelőzően történő díjfizetés (a továbbiakban: előfizetés) esetén a Szolgáltató az adott hónapban csak a díjfizetés megtörténte után nyújt szolgáltatást. Díjfizetés nélkül szolgáltatás nem történik. Az előre fizetés szükségességéről és mértékéről a Megbízó a Szolgáltató által küldött díjértesítő (díjbekérő) alapján értesül. Nincs akadálya annak, hogy a Megbízó a tárgyidőszaki szolgáltatásra elegendő díjon felül magasabb összeget fizessen elő, a továbbiakban ez az összeg a későbbi szolgáltatások fedezetét képezi (díjfeltöltés).

b.         Az időszaki rendszerességgel történő díjfizetés (a továbbiakban: rendszeres díjfizetés) esetén, az egyedi szerződésben meghatározott valamennyi időszakban, adott napon az egyedi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Megbízó erről a fizetési kötelezettségről a részére előzetesen megküldött számlából is értesül. Ha számlából nem olvasható ki a fizetési esedékesség, akkor esedékesség napja az elszámolás hónapjának 15. napja.

43.    A könyvviteli és adótanácsadás szolgáltatás ellenértéke alapdíjból, mennyiségtől függő díjból valamint az alapszolgáltatásban nem szereplő, igénybe vett szolgáltatások értékéből áll.

44.    A Megbízó az elvárásának megfelelő szolgáltatási csomagot választhat. Alacsonyabb kategóriájú csomagból magasabb kategóriájú csomagra bármikor módosíthatja megrendelését, a magasabb kategóriájú csomagról alacsonyabb kategóriájú csomagra csak az adott naptári negyedév leteltekor válthat, amennyiben nem vállalta, hogy adott időtartamon belül nem módosítja a választását. A szolgáltatáscsomagok közötti váltást a felek bármely kapcsolattartási formában lebonyolíthatják, ehhez nincs szükség az egyedi szerződés módosítására, és ismételt saját kezű aláírására.

45.    A Szolgáltatónál igényelhető szolgáltatási csomagokról, azok összetételéről és díjairól a Szolgáltató a Megbízót szolgáltatások és díjak jegyzékében tájékoztatja. Ha a szerződéskötéskor érvényes szolgáltatások és díjak jegyzékében szereplő díjat a Szolgáltató egyoldalúan megváltoztatja, úgy a Megbízó az új díjak hatályba lépése napjától érvényesen a szerződést felmondhatja. Ha az új díjak hatályba lépése napjáig a Megbízó nem jelenti be a szerződés felmondását, akkor az új díjakat a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik.

46.    A mennyiségtől függő díjak az alapdíjban foglalt mennyiségeket meghaladó teljesítések ellenértéke a szolgáltatások és díjak jegyzékében felsorolt díjszabás szerint.

47.    A könyvviteli szolgáltatáscsomag alapdíja minden elszámolási időszakban esedékes, függetlenül a tényleges teljesítéstől. A mennyiségtől függő díjak, a bérelszámolás díja valamint az egyedi megállapodások alapján igénybe vett szolgáltatások ellenértéke rendszeres díjfizetés esetén az igénybe vételt követő időszaki elszámolás során esedékes, előfizetés esetén pedig a teljesítés szükséges mértékének ismeretében, a teljesítést megelőzően válik esedékessé.

48.    A mennyiségtől függő díj, a bérelszámolás díja, az egyes egyéb szolgáltatások díjának előzetesen becsült értékének és a könyvviteli szolgáltatáscsomag alapdíjának összevonásával a Szolgáltató és a Megrendelő az egyedi szerződésben meghatározhat havi átalánydíjat is. Az átalánydíj számításához figyelembe vett mennyiségektől történő eltérést a felek évente elszámolják egymás között. Az eltérés megegyezés szerint rendezhető a különbözet elszámolásával vagy az átalánydíj megváltoztatásával.

49.    Rendszeres díjfizetés esetén a Szolgáltató a szerződés létrejöttekor vizsgálhatja a Megbízó fizetőképességét és a szolgáltatás megkezdését előlegfizetéshez kötheti. Az előleg mértékét az egyedi szerződés tartalmazza. A Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdését egyéb biztosítékhoz is kötheti, pl. a Megbízó képviseletét ellátó magánszemély készfizető kezessége, bankgarancia, pénzintézet által záradékolt felhatalmazó nyilatkozat stb. Az egyedi szerződésben meghatározott előleg meg nem fizetése valamint a biztosítékok valamelyikének hiánya esetén a Szolgáltató semmilyen szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg.

50.    A díjfizetés késedelme esetén a Szolgáltató a jegybanki alapkamat 5% ponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot valamint a Ptk-ban meghatározott költségátalányt követelhet a Megbízótól.

51.    Előfizetés esetén a Szolgáltató csak azokért a késedelmekért tehető felelőssé, amelyek az előfizetés megtörténtét követő 15 munkanapon túli határidő – ideértve a Megbízó által adott határidőt is – elmulasztásából adódnak.

52.    A Megbízó hozzájárul, hogy részére a Szolgáltató bármely ügyletről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) a.) pontjának megfelelő, időbélyeggel ellátott elektronikus számlát küldjön.

53.    A Szolgáltató által kiállított számlák eredeti példányát a Szolgáltató úgy kezeli, mintha azt számára a Megbízó adta volna át könyvviteli elszámolás céljából. A számla kiállításának tényéről a Szolgáltató a Megbízót számlamásolat megküldésével vagy betekintés biztosításával értesíti. Az elektronikus számla minden példánya eredeti, ezért egy elektronikus számlapéldány e-mailen történő kézbesítésével, vagy a Megbízó által elérhető tárhelyen történő elhelyezésről szóló értesítéssel a számla kézbesítettnek tekintendő. Számlával kapcsolatos mindennemű értesítés, felhívás, felszólítás stb. a Szolgáltató meghatalmazottja (pl. számlaszolgáltató partner) részéről is érkezhet a Megbízó részére, ezt Megbízónak úgy kell tekintenie, mintha azt maga a Szolgáltató küldte volna.

54.    A Megbízó a szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségnek választása szerint a következő módokon tehet eleget:

a.         A Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással (számla száma a számlákon szerepel);

b.         A Szolgáltató pénztárába befizetett készpénzzel;

c.         Készpénz átutalási megbízással;

d.        Postai készpénzküldeménnyel a Szolgáltató székhelyére vagy bármely telephelyére címezve;

e.         A Szolgáltatóval egyeztetett bármilyen egyéb formában (pl. bankkártya művelet, pénzügyi kompenzálás stb.)

55.    A fizetésről szóló bizonylat eredeti példányát a Szolgáltató úgy kezeli, mintha azt számára a Megbízó adta volna át könyvviteli elszámolás céljából.

56.    A rendszeres díjfizetés esetén, ha a Megbízó fizetési késedelembe esik, és a Szolgáltatóval eltérő fizetési határidőben nem állapodik meg (nem egyeztetett fizetési késedelem), úgy a Szolgáltató adósságkezelő szolgáltató igénybe vételére, és/vagy a követelés harmadik félre történő engedményezésére is jogosult. A jogos követelés érvényesítésével kapcsolatos minden költség a Megbízót terheli.

57.    Többszöri vagy 60 napon túl fennálló, nem egyeztetett fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult az egyéni szerződést egyoldalúan úgy módosítani, hogy a díjfizetés rendje előfizetéssé alakuljon át. A fizetés rendjének változtatásáról a Szolgáltató a Megbízót elsősorban e-mailben értesíti.

58.    A szolgáltatással összefüggésben felmerült illetékek, hatósági díjak, és az esetenként 500 Ft-ot meghaladó postai díjak a Megbízót terhelik. Az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatási területen kívülre történő utazás szükségessége esetén a Szolgáltató utazási költségtérítésre jogosult a díjak jegyzéke szerint.

59.    Ha bizonyítást nyer, hogy a Megrendelő igénye ellenére a Szolgáltató csak egy alacsonyabb díjcsomagban foglaltak szerint teljesít, úgy a kifogásolt időszakra szólóan a szerződés szerinti valamint az alacsonyabb díjcsomagra meghatározott alapdíjak különbözete a soron következő elszámolásban a Megrendelő számára jóváírásra kerül. E pontban foglaltak alkalmazásának nincs helye akkor, ha az alacsonyabb szintű szolgáltatás oka a szolgáltatás korlátozása.

Egyebek

60.    A Szolgáltató a nyilvántartások vezetéséhez saját számítástechnika eszközeit és saját számítógépes programjait használja, de vállalja, hogy lehetőségeihez mérten biztosítja a Megbízó informatikai rendszeréből származó adatátadások befogadását saját rendszere felé.

61.    Az esetleges mulasztásból adódó vitájukat a szerződő felek elsősorban tárgyalás útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén fordulnak csak bírósághoz.

62.    Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a törvények és egyéb jogszabályok, a hatósági állásfoglalások, bírósági határozatok rendelkezései irányadók.

63.    Az egyedi szerződés kettő példányban készül, melyből egy Megbízó, egy pedig a Szolgáltató tulajdona. Az egyedi szerződés megbízói példányának elválaszthatatlan melléklete az ÁSZF.

64.    Az egyedi szerződések hatályba lépésével egyidejűleg a Megbízó és a Szolgáltató hasonló tárgyú szerződése érvényét veszti.

II. A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1.          A Szolgáltató a bizonylatok átadásának szükségszerű gyakoriságáról és az átadás határidejéről a bizonylatmennyiség és a szolgáltatásnyújtás során betartandó határidők függvényében rendszeresen tájékoztatja a Megbízót.

2.          A Szolgáltató a Megbízó által átadott bizonylatok alapján, a Megbízó számviteli politikája valamint a hatályos számviteli és adójogforrások szerint, a hatósági és szakmai irányelvek figyelembe vételével folyamatosan vezeti Megbízó könyvviteli nyilvántartásait.

3.          A Szolgáltató által vezetett nyilvántartások köre kiterjed a Megbízó főkönyvi nyilvántartási rendszerére és a főkönyvi rendszert alátámasztó részletező (analitikus) nyilvántartások vezetésére. A szolgáltató által vezetett nyilvántartások köre az alapszolgáltatás tárgykörében nem terjed ki azokra a nyilvántartásokra, amelyek folyamatos naprakész vezetéséhez csak a Megbízó vagy harmadik személy rendelkezik adatokkal (pl. munkaidő nyilvántartás, útnyilvántartás, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, valós idejű pénztárforgalmi vagy készletnyilvántartás stb.)

4.          A Szolgáltató mind a részletező, mind pedig a főkönyvi nyilvántartások vezetését úgy végzi, hogy azok alkalmasak legyenek az alábbi célokra:

a.         A számviteli törvény és a számvitelt érintő egyéb jogszabályok rendelkezéseinek eleget tegyen (valamennyi szolgáltatáscsomag esetében);

b.         Megfeleljen az adónyilvántartásokra vonatkozó, az adótörvényekben és egyéb adózással kapcsolatos jogszabályokban foglalt előírásoknak (valamennyi szolgáltatáscsomag esetében);

c.          Teljesítse az elkülönített nyilvántartásokra vonatkozó törvényi, egyéb jogszabályi vagy hatósági és más polgári jogi szerződésben foglalt feltételeket pl. támogatási cél, projekt stb. (csak meghatározott szolgáltatáscsomagok esetében);

d.         Alkalmas legyen a Megbízó belső vezetői információs rendszerének működtetésére, elemzésekre, kontrolling feladatokra (csak meghatározott szolgáltatáscsomagok esetében).

Valamennyi szolgáltatáscsomagban elérhető szolgáltatások

5.          A Szolgáltató az üzleti év fordulónapjára szólóan, a Megbízó számviteli politikájában megadott határnapig a Megbízó könyvviteli nyilvántartásait lezárja, elkészíti a számviteli beszámolót, amit a Megbízó illetve annak könyvvizsgálója elé terjeszt jóváhagyásra. A Szolgáltató a Megbízó vagy a könyvvizsgáló elutasító döntése, észrevételei, vagy egyéb utasításai alapján a beszámolót szükség és lehetőség szerint korrigálja. A Szolgáltató gondoskodik a Megbízó által jóváhagyott (szükség szerint könyvvizsgáló által záradékolt) beszámolónak a letétbe helyezéséről illetve közzétételéről. A közzététel hatósági díja a Megbízót terheli.

6.          A Szolgáltató a Megbízó adóbevallásait, bejelentéseit, kötelező adatszolgáltatásait mindenkor határidőre elkészíti és a törvényi, jogszabályi rendelkezések szerint továbbítja az illetékes hatóság vagy más szervezet felé. Elektronikus adattovábbítás esetén, ha az alkalmazott adattovábbítási rendszer ügyfélkapus hitelesítési igényel, úgy a Szolgáltató képviselőjének elektronikus ügyfélkapuját illetve e-mail címét használja, melyhez a Megbízó ezennel is hozzájárul. Az adatszolgáltató képviselő nevét az egyedi szerződés tartalmazza.

7.          A Megbízó könyvviteli bizonylatainak, dokumentumainak digitális archiválása esetén a Szolgáltató képviselőjének elektronikus aláírása annak igazolására szolgál, hogy a Szolgáltató az archív dokumentumcsomagban elhelyezett bizonylatokat, dokumentumokat – ide értve a másolatokat is – az archiválás időpontjának megfelelő tartalommal rögzítette a digitális archívumban.

8.          A Szolgáltató a Megbízót az esedékesség hónapjában, az esedékesség időpontja előtt tájékoztatja az adók, díjak befizetésének esedékességéről, összegéről és az átutaláshoz szükséges egyéb adatokról (pl. számlaszám, jogosult számla megnevezése stb.).

9.          A Szolgáltató elvégzi a Megbízónál szükségessé vált önellenőrzéseket, elkészíti az átvezetési és igazolási kérelmeket és továbbítja mindezeket az adóhatóságok felé.

10.       A Szolgáltató külön díjat számíthat fel azokra az önellenőrzésekre és igazolási kérelmekre, amelyekre azért van szükség, mert a Megrendelő késve adta át a Szolgáltató részére a szükséges bizonylatokat és/vagy információkat, vagy az adott adókötelezettségre előírt határidő letelte előtt hibásan, hiányosan adta át a bizonylatait, információit, vagy olyan információt adott a Szolgáltatónak, amit az érintett adóbevallás benyújtása után megváltoztatott, és emiatt a már beküldött adóbevallás önellenőrzése, vagy egy adóbevallás elmaradása miatti igazolási kérelem előterjesztése vált szükségessé.

Egyes meghatározott szolgáltatáscsomagban elérhető szolgáltatások (aktuális Szolgáltatások és Díjak Jegyzéke szerint)

11.       A szolgáltató a főkönyvi és részletező nyilvántartásokból olyan jelentéseket készít, amelyekből a Megrendelő folyamatosan tájékozódhat a könyvelt vállalkozás illetve egyéb szervezet pénzügyi, gazdasági, piaci állapotáról, a jövedelmezőséget és a likviditást meghatározó tényezőkről. A Szolgáltató elsősorban az általa fejlesztett jelentés-sablonokat, listaformátumokat alkalmazza, de figyelembe veszi a Megbízó egyedi igényeit, és lehetősége szerint a Megbízó által igényelt adatokat, a Megbízó által meghatározott összeállításban, formátumban biztosítja. Az egyedi összetételű, tartalmú, formátumú jelentések elkészítése a Szolgáltatónak csak akkor jelent kötelezettséget, ha erre külön díjazás mellett a Megbízó és a Szolgáltató erre kifejezetten megállapodott. Megállapodás hiányában az egyedi jelentések készítése a Szolgáltató részéről a Megbízó felé teljesített többletjuttatás, aminek esetleges hibáiért, hiányosságaiért, késedelméért a Szolgáltató felelősségre nem vonható.

12.       A rendszeres jelentéseket a Szolgáltató fő szabályként a Megbízótól átvett bizonylatok könyvviteli feldolgozása után haladéktalanul elkészíti, és a Megbízó részére elérhetővé teszi. Ha a Szolgáltató a feldolgozás során hibát, hiányosságot tapasztal, és a hiba kijavítása, a hiányosság megszüntetése a Szolgáltatón kívülálló ok miatt késedelmes, úgy a jelentés is késedelemmel válhat a Megbízó által elérhetővé.

13.       A Szolgáltató a Megbízó részére a rendszeres jelentések megtekintését, használatát elsősorban az Interneten elérhető, felhasználónévvel azonosított és jelszóval védett, elkülönített tárhelyen biztosítja. Ettől eltérően a Megbízó és a Szolgáltató külön megállapodásban rendelkezhetnek.

14.       A jelentéseket a Szolgáltató olyan formátumban biztosítja a Megbízó részére, hogy azok ingyenesen hozzáférhető számítógépes programokkal megjeleníthetők legyenek. Az ingyenes megjelenítő programok elérhetőségére történő hivatkozásokat (pl. Excel Viewer, Adobe Reader) a Szolgáltató a Megbízó részére saját internetes tárhelyén biztosítja. A jelentések megjelenítési problémáiért (pl. a megjelenítő program futtatására alkalmatlan számítógép illetve operációs rendszer, programtelepítési hibák stb.) a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

15.       A Szolgáltató a számviteli, valamint az adó-, vám-, illeték és társadalombiztosítási ügyeket érintő ellenőrzések és eljárások során, a jelen szerződés tárgyát képező ügyekben, a Megbízó hatóságok előtti képviseletét ellátja, valamint közreműködik, szakmai segítséget nyújt a Megbízónak az adóhatóságok és a társadalombiztosítási szervek illetve egyéb hatóságok részére kérelmek, beadványok fellebbezések elkészítésében, egyedi megállapodások alapján el is készíti ezeket.

16.       A Szolgáltató segítően közreműködik a Megbízónál más pénzügyi-gazdasági szerv, hatóság által végzett ellenőrzésében, a minőségtanúsítási eljárásban és a könyvvizsgálat során.

17.       A Szolgáltató időszakonként információkat szolgáltat a Megrendelő részére a jogszabályi változások azon köréről, amelyek a Megrendelő gazdasági döntéseit megalapozhatják, illetve érinthetik. Az információszolgáltatás a Szolgáltató által választott formában, a Megrendelő igényeire is figyelemmel, személyre szóló elektronikus levélben, konzultáció során élőszóban vagy elektronikus hírlevélben történik.

18.       A Szolgáltató külön megállapodás alapján, külön díjazás fejében a Megbízó vállalkozási tevékenységét érintő különleges elemzéseket, a jelen szerződés tárgykörét meghaladó témakörben gazdasági tanácsadást, projektjellegű tevékenységekben közreműködést is vállal, elkészíti a Megbízó szabályzatait, részt vesz irányítási rendszerének megszervezésében.

19.       A Szolgáltató elvi segítséget nyújt, de nem lát el képviselet és nem nyújt szaktanácsadást a Megbízónak a számvitel, adózás és társadalombiztosítás körébe nem tartozó egyéb hatóságok előtti, egyéb jogterületeket érintő ügyekben, mint pl. munkaügyi, munkavédelmi felügyelet, fogyasztóvédelmi, élelmiszer-egészségügyi, élelmiszerlánc-felügyeleti, közegészségügyi hatóság stb. hatásköre. Az e pontban megnevezett ügyekben a Szolgáltató segítsége nem tekinthető szaktanácsadásnak, hanem külön megállapodás szerint pl. tapasztalatcserére, beadványszerkesztésre, egyszerű ügyviteli feladatokra (pl. nyomtatványkitöltés, postázás) korlátozódik. Az e pontban nevezett ügyekben a Szolgáltató által adott tanácsok csak tapasztalati és tájékoztató jellegűek, az alkalmazás következményeiért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

20.       Nem tartoznak a könyvviteli szolgáltatások tárgykörébe alábbiak: a Megrendelő cégjogi és kamarai ügyeinek intézése; a működéssel kapcsolatos törvényesség felügyelete; az ügyvezetői feladatok ellátása; pénzügyi gazdálkodás és a pénzeszközök kezelése; szerződések megfogalmazása, megkötése; teljesítésigazolások beszerzése; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az osztalékról és annak kifizetéséről; kiküldetések elrendelése, számonkérése; leltározási feladatok; a Számviteli Politikában rögzítendő időpontok, határnapok meghatározása; vevőkkel és szállítókkal történő egyeztető és egyenlegközlő levelezés; az elszámolt költségekből a magánhasználat részarányának megállapítása; béren kívüli juttatások, egyéb személyi juttatások tartalmának és értékének meghatározása; külföldi adóhatóság előtt más ország adójogát érintő ügyintézés; német vagy angol nyelvűtől eltérő idegen nyelvű bizonylatok fordítása; a Megbízó partnereinek ellenőrzése (adószámuk érvényessége, működési státusz); fuvarokmányok, származási okmányok vizsgálata; pályázati dokumentáció készítése; alkalmazottak személyi jövedelemadó bevallásainak elkészítése; könyvviteli nyilvántartásokból ki nem nyerhető statisztikai adatok szolgáltatása; környezetvédelmi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és közegészségügyi nyilvántartások vezetése. A Szolgáltató az e pontban felsorolt egy vagy több tevékenységre külön megállapodással bízható meg.

III. ADÓTANÁCSADÁS, SZÁMVITELI TANÁCSADÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Szolgáltató a Megbízó részére, a Megbízó által átadott információk, bizonylatok és dokumentumok alapján rendszeres adótanácsadás és számviteli tanácsadás szolgáltatást nyújt.

1.          A Szolgáltató az adótanácsadás szolgáltatás ellátását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 175. § (16) pontja alapján jogosult végezni.

2.          A személyes és a telefonon történő tanácsadás a Szolgáltató irodai órái alatt (munkanapokon 8 és 16 óra között) lehetséges, ettől a Szolgáltató és a Megrendelő egyedi megállapodásban térhet el.

3.          A Megbízó a Szolgáltató részére szóban vagy írásban adózással, számvitellel kapcsolatos kérdéseket tehet fel, melyekre a Megbízó szakszerű választ ad a Megbízó által megkívántan szóban, vagy írásban. A válasz közlésével egyidejűleg a Szolgáltató felhívja a Megbízó figyelmét arra is, hogy a kérdéses adójogi környezetben a kérdésben illetve az arra adott válaszban megfogalmazottakon túl milyen további szabályokra, alkalmazási tudnivalókra legyen figyelemmel és tanácsot is ad az esetleges döntési alternatívák közötti választáshoz.

4.          A Szolgáltató a válaszadást lehetősége szerint mielőbb teljesíti, de legfeljebb a megkeresést követő öt napon belül a kért választ megadja. Az öt napos határidőbe nem számít bele az olyan időtartam, amely a Szolgáltató által a szakszerű válaszadáshoz igényelt további információk, dokumentumok, bizonylatok kérésének Szolgáltatóhoz vagy a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés szerint más személyhez (hatóságokat is ide értve) történő kézbesítése valamint ezeknek a Szolgáltatóhoz való megérkezése között telik el. Az öt napos határidőtől a Szolgáltató és a Megbízó esetileg írásban eltérhetnek, különösen, de nem kizárólag, ha az ügy jellemzői, az információk tartalma, az információk megszerzésének körülményei (pl. hatósági döntésre várakozás stb.) ezt indokolják.

5.          A Szolgáltató az adó-, vám-, illeték és társadalombiztosítási ügyeket érintő ellenőrzések és eljárások során, a jelen szerződés tárgyát képező ügyekben, a Megbízó hatóságok előtti képviseletét ellátja, valamint közreműködik, szakmai segítséget nyújt a Megbízónak az adóhatóságok és a társadalombiztosítási szervek illetve egyéb hatóságok részére kérelmek, beadványok fellebbezések elkészítésében, egyedi megállapodások alapján el is készíti ezeket.

6.          A Szolgáltató segítően közreműködik a Megbízónál más pénzügyi-gazdasági szerv, hatóság által végzett ellenőrzésében, a minőségtanúsítási eljárásban és a könyvvizsgálat során.

7.          Ha a Megbízó rendszeres adóbevallásait nem a Szolgáltató teljesíti, úgy a Megbízó vagy a képviseletében eljáró személy kérésére a Szolgáltató a Megbízó adóbevallásait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (14) bekezdése szerint ellenjegyzi, amennyiben az megfelel a számviteli és adó törvényekben és egyéb jogszabályokban foglaltaknak. Az ellenjegyzési kérelemhez ezért a Megbízónak vagy a képviseletében eljáró személynek a Szolgáltató részére – elegendő időt hagyva – betekintést kell biztosítania az ellenjegyeztetni kívánt bevallást alátámasztó dokumentumokba, bizonylatokba és az azokból készült nyilvántartásokba. A Szolgáltató az ellenjegyzést megtagadja, ha az ellenjegyeztetni kívánt adóbevallás tartalma ellentétes a törvényekben és jogszabályokban foglaltakkal.

8.          A Szolgáltató elvi segítséget nyújt, de nem lát el képviselet és nem nyújt szaktanácsadást a Megbízónak a számvitel, adózás és társadalombiztosítás körébe nem tartozó egyéb hatóságok előtti, egyéb jogterületeket érintő ügyekben, mint pl. munkaügyi, munkavédelmi felügyelet, fogyasztóvédelmi, élelmiszer-egészségügyi, élelmiszerlánc-felügyeleti, közegészségügyi hatóság stb. hatásköre. Az e pontban megnevezett ügyekben a Szolgáltató segítsége nem tekinthető szaktanácsadásnak, hanem külön megállapodás szerint pl. tapasztalatcserére, beadványszerkesztésre, egyszerű ügyviteli feladatokra (pl. nyomtatványkitöltés, postázás) korlátozódik. Az e pontban nevezett ügyekben a Szolgáltató által adott tanácsok csak tapasztalati és tájékoztató jellegűek, az alkalmazás következményeiért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

IV. BÉRELSZÁMOLÁS ÉS MUNKAÜGYI ÜGYVITEL SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Bérelszámolás

1.          A Szolgáltató elvégzi a személyi kifizetések elszámolását a Megbízónál a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló magánszemélyek (ideértve a személyesen közreműködő tagokat is) körében (továbbiakban: bérelszámolás).

2.          A Megbízó a bérelszámolással kapcsolatos munkavállalói, tagi stb. nyilatkozatok tartalmáról a Szolgáltatót folyamatosan tájékoztatja annak érdekében, hogy az elszámolások ezek tartalma szerint készülhessenek.

3.          A Megbízó legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 6. napjáig a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a munkahelyi nyilvántartásokat (munkaidő nyilvántartás, „jelenléti ív”, munkalap, műszaknapló stb.), amelyből az elszámolandó díjazás megállapítható és a távollétek nyilvántartása vezethető.

4.          A Szolgáltató havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elvégzi a bérszámfejtést. A határidő a bérelszámoláshoz szükséges adatok késedelme esetén, a késedelem mértékének megfelelően módosul. A Szolgáltató elkészíti, és a Megbízó részére továbbítja a bérlapokat, kifizetési jegyzékeket és az átutalási listákat. A befizetendő járulékok és adók összegéről a szükséges analitikus nyilvántartásokat elkészíti, és a Megbízót tájékoztatja a befizetés esedékességéről, a befizetendő összegről valamint a banki átutaláshoz szükséges egyéb adatokról (pl. számlaszám, számla elnevezés). A távollétek nyilvántartásában történt változások esetén a Szolgáltató aktualizált szabadság nyilvántartó lapot s küld a Megbízó részére.

5.          A Szolgáltató a Megbízó szabályzata vagy igénye, utasításai szerint végzi a béren kívüli juttatások és egyéb meghatározott juttatások költségelszámolását, és elszámolja azok adó és járulékvonzatát.

6.          A Szolgáltató teljesíti a személyi elszámolásokkal kapcsolatos havi adó- és járulék-bevallási kötelezettséget, szükség szerint elkészíti és továbbítja az egyéb előírt hatósági adatszolgáltatásokat is (pl. létszámstatisztika, integrált gazdaságstatisztikai jelentés, munkaerőköltség felvétel stb.)

7.          A Szolgáltató biztosítja a bérelszámolás adatainak a könyvviteli nyilvántartásokban történő elszámolását. Ha a könyvviteli szolgáltatást nem a Szolgáltató végzi a Megbízónál, úgy a könyvelés számára a Szolgáltató igény szerint pdf vagy xls formátumú bérösszesítőt vagy bérfeladást készít, amit a Megbízó kérésére elektronikusan megküld a Megbízó vagy annak könyvviteli szolgáltatója részére.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, megszüntetése

8.          Munkavégzésre irányuló új jogviszony létesítésének szándéka előtt legalább 1 nappal, a fennálló jogviszonyokban történt bármilyen változás (ide értve a megszüntetést is) esetén pedig az eseményt követő 5 napon belül a Megbízó a Szolgáltatót az eseményről értesíti, egyidejűleg az új belépő munkáltatásával kapcsolatos adatokat illetőleg a változással érintett adatkört a Szolgáltató részére megadja. A Szolgáltató a hiányzó adatokat, dokumentumokat a Megbízótól szükség szerint pótlásul bekéri.

9.          A Szolgáltató a Megbízótól kapott adatokat a nyilvántartásban rögzíti, és a munkavégzésre irányuló jogviszonyok létesítésével, illetőleg a fennálló jogviszonyokban bekövetkezett változásokkal járó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos szabályok szerint határidőben teljesíti az adóhatóságok, a társadalombiztosítási szervek felé az érintett hatóság által előírt formában. A Szolgáltató a jogviszonyokhoz kapcsolódó, jogszabályban vagy belső szabályzatban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat, adatlapokat elkészíti, és Megbízó részére átadja. A Szolgáltató a biztosítási jogviszony létesítéséről szóló igazolást minden esetben, a munkaszerződést és a munkavállaló részére készített tájékoztatót pedig a Megbízó igénye szerint megküldi a Megbízó részére.

Egyéb munkaügyi ügyvitel

10.       A Szolgáltató a Megbízó kérésére jövedelemigazolásokat, munkáltatói igazolásokat, valamint megrendelésre, pénzbeli egészségbiztosítások igénybevételéhez igénylőlapokat, foglalkoztatói igazolásokat készít. Az elektronikusan beküldhető foglalkoztatói igazolást, igénylőlapot a Szolgáltató beküldi a meghatalmazással érintett ügyfélkapun át.

11.       A Szolgáltató figyelemmel kíséri az egyszerűsített foglalkoztatás idő- és létszámkereteit, szükség esetén a Megrendelőt figyelmezteti a keretek túllépése előtt.

12.       A Szolgáltató a munkavállaló munkabérét terhelő bírói vagy adóhatósági letiltásokról részletező nyilvántartást megrendelés alapján vezet.

13.       Nem tartoznak a bérelszámolás szolgáltatás tárgykörébe az alábbiak: Munkaszerződések megkötése, és felbontása, a kötelező minimális tartalmat meghaladó tartalmi elemeinek meghatározása; munkabiztonsági és munkaegészségügyi szabályok ismertetése, ellenőrzése; teljesítmény-elszámolás; személyi juttatások tartalmának, keretösszegeinek meghatározása; béremelésekben döntés; munkaügyi és bérviták folytatása az alkalmazottakkal; jelenlét és távollét nyilvántartása; kiküldetések elrendelése, szervezése, lebonyolítása, munkahelyi elszámoltatása; a Megrendelő alkalmazottainak és tagjainak személyes társadalombiztosítási és adóügyeinek intézése; szerződések megfogalmazása, megkötése (pl. tanulmányi, kölcsön stb.); munkaügyi szervekkel való kapcsolattartás (pl. pályázat vagy csoportos leépítés stb.); munkáltatói jogok gyakorlása; a bérelszámolási és a Szolgáltatónál vezetett munkaügyi nyilvántartásból ki nem nyerhető statisztikai adatok szolgáltatása. A Szolgáltató az e pontban felsorolt egy vagy több tevékenységre külön megállapodással bízható meg.

V. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN HASZNÁLT FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE

1.          Szolgáltató: Az egyedi szerződésben Szolgáltatóként megnevezett, könyvviteli és adótanácsadás szolgáltatás nyújtására jogosult vállalkozó illetve vállalkozás.

2.          Megbízó: Az egyedi szerződésben Megbízóként feltüntetett személy.

3.          Egyedi szerződés: A Megbízó és a Szolgáltató között létrejött szerződés, amely a szerződő felek között könyvviteli, adótanácsadási, bérelszámolási szolgáltatások közül egyiknek vagy egyszerre többnek a nyújtására jött létre, és amely az e szolgáltatás teljesítésének és igénybe vételének körülményeit, a szerződő felek jogait és kötelességeit tartalmazza. Az általános szerződési feltételrendszer (továbbiakban ÁSZF) az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amiről az egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései kötelező érvényűek.

4.          Könyvviteli szolgáltatás: A könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletekben megfogalmazottak szerint. Az általános szerződési feltételek és az egyedi szerződés fogalomkörében szintén könyvviteli szolgáltatás a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó (pl. egyéni vállalkozó, EVA, KATA adóalany) vállalkozók, vállalkozásoknak jogszabályok által kötelezően előírt nyilvántartásainak vezetése.

2000. évi C törvény (számviteli törvény) 150.§:

„(2) A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:

a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló-készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló-készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,

b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

(3) A törvényi előírásoknak megfelelő, a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőinek, illetve felülvizsgálóinak az ilyen tevékenységre jogosító – jogszabályi feltételeken alapuló – engedéllyel kell rendelkezniük”

5.          Könyvelés: Az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó szervezet a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről törvényben és más jogszabályokban előírt módon, folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja.

6.          Számviteli jogforrások: A Számviteli törvény, egyéb törvények és más jogszabályok, melyek a számviteli, könyvviteli tevékenységre érvényes eljárásokat szabályoznak.

7.          Adójogforrások: Az adótörvények, valamint egyéb törvények és jogszabályok, melyek az adózásra, az adókötelezettségek teljesítésére érvényes eljárásokat szabályoznak.

8.          Számviteli politika: A számviteli törvény végrehajtásához az adott gazdálkodónál szükséges módszerek, eszközök, sajátos szabályok, előírások összessége. A számviteli törvényben rögzített alapelvek és értékelési eljárások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, sajátosságainak leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának eszközeit és módszereit meghatározó – számviteli politikát. A számviteli politika keretében el kell készíteni az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, értékelési szabályzatát, a pénzkezelési szabályzatát, valamint egyes szervezeteknek az önköltség-számítási szabályzatot is. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a hatóságok a szervezet képviseletére jogosult személyt teszik felelőssé. Nem köteles számviteli politikát és szabályzatokat készíteni a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, valamint az a gazdálkodó, aki mikrogazdálkodói könyvvezetést és beszámoló készítést választ.

9.          Bizonylat: Papíralapú dokumentum, vagy elektronikus jelsorozat, amely hitelesen leír valamely olyan eseményt, amely az adott vállalkozás vagy egyéb szervezet vagyonára, gazdasági aktivitására és/vagy bármely adónemet érintően az adóalapjára hatással van. Legjellemzőbbek: számla, készpénzfizetési számla, pénztári, vagy egyéb készpénzforgalmi bizonylat, nyugtaösszesítő, pénztárgép napi összesítője, bankszámlakivonat, szerződés, szállítólevél, fuvarokmány, teljesítést igazoló egyéb dokumentum, irat, igazolás, egyéb hiteles dokumentum, nyilvántartás illetve a számviteli törvény szerinti számviteli bizonylat stb.

10.       Jelentés: A könyvviteli feldolgozás során létrejött összesítő listák, kimutatások, részletező nyilvántartások, összehasonlítást, elemzést, nyomtatványkitöltést segítő táblázatok. Legjellemzőbbek: főkönyvi beszámoló jelentés, főkönyvi kivonat, általános forgalmi adó kimutatás, vevők, szállítók, kiegyenlítetlen tételek kimutatása, főkönyvi kartonok, naplók forgalma, vagyonelemek mélyebb részletező kimutatásai (pl. tárgyi eszköz értékének változásai), egyéb adóösszesítők stb.

11.       Beadvány: Hatóságok illetve hozzáállás szempontjából a hatósággal egy tekintet alá eső egyéb szervezetek (pl. kijelölt kamara, cégszolgálat) felé benyújtott, adatokat tartalmazó kitöltött nyomtatvány, irat, kérelem, bejelentés, regisztrációs ív, adóbevallás, jelentés, adatszolgáltatás számviteli beszámoló stb. Formája papíralapú vagy elektronikus jelsorozat. Benyújtásának módja lehet személyes beadás érkeztetési igazolással, postai út könyvelt küldeményként, vagy az államigazgatási elektronikus rendszeren, ügyfélkapun át beküldött elektronikus dokumentum stb.

12.       Beszámoló: A gazdálkodó szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott tartalommal, a számviteli törvényben szabályozott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.