ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A DR. SZÁM Könyvelő és Adótanácsadó iroda

7626 Pécs, Major utca 4. (továbbiakban „Könyvelőiroda”)

szolgáltatásait nyújtó

 • DR. SZÁM Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 7626 Pécs Kiss Ernő utca 17. Cégjegyzékszám:  02-09-072846)

valamint

 • Tributum Optimum Adótanácsadó és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 7626 Pécs Kiss Ernő utca 17. Cégjegyzékszám: 02-09-086940)

A szolgáltatást igénybe vevő partnerei és a Könyvelőiroda szolgáltatásai iránt érdeklődő valamennyi személy számára.

A Könyvelőiroda elkötelezett a szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személyek, egyéb szervezetek  (továbbiakban „Ügyfél illetve Ügyfelek”) személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény; a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény; valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR) és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Könyvelőiroda és az Ügyfél között létrejött szerződés (továbbiakban „Szerződés”) elválaszthatatlan része.

Az Ügyfél a Könyvelőirodával kötött Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvelőiroda az Ügyfél által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Könyvelőiroda az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Ügyfelet érintő egyéb változásokról, a Könyvelőiroda újdonságairól az Ügyfelét tájékoztassa.

 1. Értelmező rendelkezések

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. A kezelt adatok köre

A Könyvelőiroda által kezelt személyes adatok azok az adatok, amelyek a Könyvelőiroda szolgáltatásainak nyújtása és igénybevétele során a Könyvelőiroda birtokába kerülnek, vagy kerülhetnek. Ezek az adatok a természetes személy Ügyfelek személyes adatai, jogi személy Ügyfelek esetében pedig a szervezet tagjainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, ügyfeleinek, szerződéses partnereinek személyes adatai, ezen felül az Ügyfél által a Könyvelőiroda részére továbbított minden személyes adat.

A kezelt személyes adatok a következők:

 • Név;
 • Születési név;
 • Születési hely és idő;
 • Anyja születési neve;
 • Gyermekek száma és a gyermekek személyes adatai;
 • Személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, egyéb) azonosítója;
 • Lakcím;
 • Kapcsolattartás célú kézbesítési cím postai küldemények számára;
 • Személyi azonosító jel;
 • TAJ szám;
 • Adóazonosító jel;
 • Bankszámlaszám;
 • Kapcsolattartás célú email cím;
 • Kapcsolattartás célú telefonszám;
 • Munkaviszonyra vonatkozó adatok;
 • Állampolgárság.

A könyvelőiroda a természetes személy egészségi állapotára vonatkozó érzékeny személyes adat kezelését kizárólag a legszükségesebb mértékben, fokozott biztonsági intézkedések mellett végez kizárólag az Ügyfél érdekében és az Ügyfél felkérésére, a szolgáltatás teljesítése érdekében (pl. egészségbiztosítás pénzügyi ellátásainak ügyintézése során elkerülhetetlen az érintett egészségére vonatkozó adat kezelése). Ezen adatokat a Könyvelőiroda csak a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel (pl. adatlap kitöltése), ezen adatokat a Könyvelőiroda a rendszerében tárolás, megőrzés céljából nem rögzíti. Az adatot tartalmazó adathordozót (pl. „táppénzes papír”, vagy orvosi igazolások) csak a legszükségesebb ideig tárolja.

 1. Az adatkezeléssel érintettek köre

A könyvelőiroda kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik esetében az Ügyfél hozzájárult az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Nem természetes személy Ügyfél esetében a vele kapcsolatban álló természetes személy tagok, vezető tisztségviselők, munkavállalók, természetes személy partnerek adatainak kezeléséhez az Ügyfél felelőssége, hogy az érintettek felé az adatkezelési tájékoztatást megadja, az adatok kezeléséhez – ha az nem jogszabályi kötelezettségen alapul – az érintett hozzájárulását birtokolja.

A Könyvelőiroda a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Ügyfél általi, a Könyvelőiroda részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Az Ügyfél a személyes adatok Könyvelőiroda részére történő átadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.

A Könyvelőiroda kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal az Ügyfél köteles a Könyvelőirodának a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

 1. Az adatkezelés célja
 • Az adatkezelés célja a Könyvelőiroda birtokába került személyes adatok vonatkozásában:
 • A Könyvelőirodától igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • A könyvelőiroda-könyvelt partner közti kapcsolat fenntartása;
 • Hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, a Könyvelőiroda működésével, elérhetőségével összefüggésben.
 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Ügyfél tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az Ügyfél és a Könyvelőiroda között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve
 • A Szerződés alapján a Könyvelőirodát terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje

közül a hosszabb időtartam.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Ügyfél a Könyvelőirodával kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Könyvelőiroda munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz az Ügyfél hozzájárult, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

 1. Adatok átadása és továbbítása

A Könyvelőiroda tiszteletben  tartja, hogy az Ügyfél adatai értéket képviselnek és mindent megtesz annak érdekében, hogy azokat az adatkezelés során megvédje.

A Könyvelőirodával közölt személyes adatok meghatározott esetekben megosztásra kerülhetnek a Könyvelőirodával együttműködő vagy nevében eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve az Ügyfél az adatokat közölték. A személyes adatokat a Könyvelőiroda abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Ügyfél hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Könyvelőiroda megbízásából kezelik az érintett adatokat.

A Könyvelőiroda gondoskodik azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A Könyvelőiroda a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Könyvelőiroda az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel a Könyvelőiroda csak akkor oszt meg információt, ha

 • Ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezik;
 • Azt jogszabály írja elő; vagy
 • Az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Szerződés aláírásával az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Könyvelőiroda részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Könyvelőiroda haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld az Ügyfél részére a törlés tényéről.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Könyvelőiroda tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Könyvelőiroda zárt és védett információtechnológiai rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. A Könyvelőiroda adatkezelői és partnerei a Könyvelőirodához hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Könyvelőiroda az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Könyvelőiroda olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A Könyvelőiroda a legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa a munkatársai és partnerei által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársak illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

 1. Hírlevél

Az Ügyfél a Könyvelőiroda szolgáltatásának megrendelésével, valamint e-mail címének Szerződésben történt megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvelőiroda a megadott e-mail címre szakmai anyagokat, és egyéb, a Könyvelőirodával kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél illetve titkosított címlistát tartalmazó (kör-)e-mail formájában. A feliratkozás a Szerződés létrejöttével létrejön de bármikor visszavonható.

A Könyvelőiroda a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket a Könyvelőiroda álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat a Könyvelőiroda saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén a Könyvelőiroda tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók, mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Ügyfél részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat a Könyvelőiroda nem mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Ügyféllel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

A Könyvelőiroda fenntartja a jogot, hogy a hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon abban az esetben, ha a Szerződésben az Ügyfél nem olyan e-mail címet adott meg, amivel szabadon rendelkezhet. A Könyvelőiroda a feliratkozást és az adatokat az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevél címzettjei közül.

Az adatokat mindaddig kezeli a Könyvelőiroda, ameddig azok törlését az érintett nem kérik vagy amíg érdekmúlás bekövetkezik.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Ügyfél által átadott és a Könyvelőiroda által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Könyvelőiroda. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Könyvelőiroda részére megküldeni. A Könyvelőiroda a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Könyvelőiroda költségtérítést számíthat fel.

Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Könyvelőiroda felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Könyvelőiroda egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Könyvelőiroda helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Könyvelőiroda értesíti az érintettet.

Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zárolja a Könyvelőiroda, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Könyvelőiroda, amíg fennáll olyan adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről a Könyvelőiroda értesíti, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatja az érintett személyeket.

Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • Ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a Könyvelőirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Könyvelőiroda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • Ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • Törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Könyvelőiroda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Könyvelőiroda megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

 1. Az adatváltozás bejelentése

Az Ügyfél a saját rendelkezési körébe tartozó, a Könyvelőiroda által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az Ügyfelet terheli minden felelősség.

 1. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

 1. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Könyvelőiroda az Ügyfél adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

 1. Egyebek

A Könyvelőiroda fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. A tájékoztatás változásáról a Könyvelőiroda az Ügyfelet  egyértelműen tájékoztatja a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal Könyvelőirodához az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 • Telefonszám: +36 72 210 854 vagy +36 70 327 0408
 • E-mail: info@drszam.hu
 • Postacím: 7626 Pécs Major utca 4. vagy 7626 Pécs Kiss Ernő utca 17.

Kelt: Pécs, 2022. augusztus 3.